Kum Bah Ya


Kum Ba Yah
new version 

Kum Ba Yah my LORD, Kum Ba Yah,
Kum Ba Yah my LORD, Kum Ba Yah.
Kum Ba Yah my LORD, Kum Ba Yah,
Kum Ba Yah my LORD, Kum Ba Yah.

Chorus
Singin’ rain, storm, fire, wind,
Kum Ba Yah
Rain, storm, fire, wind,
Kum Ba Yah

Somebody’s praying LORD, Kum Ba Yah,
Somebody’s praying LORD, Kum Ba Yah.
Somebody’s praying LORD, Kum Ba Yah,
Somebody’s praying LORD, Kum Ba Yah.

Chorus

Somebody’s singing LORD, Kum Ba Yah,
Somebody’s singing LORD, Kum Ba Yah.
Somebody’s singing LORD, Kum Ba Yah,
Somebody’s singing LORD, Kum Ba Yah.

Chorus

Somebody’s crying LORD, Kum Ba Yah,
Somebody’s crying LORD, Kum Ba Yah.
Somebody’s crying LORD, Kum Ba Yah,
Somebody’s crying LORD, Kum Ba Yah.

Chorus

Come by here my LORD, come by here,
Come by here my LORD, come by here.
Come by here my LORD, come by here,
Come by here my LORD, come by here.

Comments